Sağlıklı Dişlerle
Hayata Gülümseyin...
Telefon Randevu İçin 182
24.06.2014

KANTİN KİRALAMA İHALESİ

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI  

                                              Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz, Kantin işletilmek üzere 30/06/2014 Pazartesi  günü saat 10:00 ’de  Personel Yemekhane  salonunda2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g .maddesi çerçevesinde Pazarlık  Usulü ile ihale edilecektir.

                İhaleye katılacak kişilerde aranan şartlar ve istenen belgeler aşağıdadır.

 

İHALE İLANI

 

                                       TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

 

 

 

                Yukarıda bilgileri verilen 1 adet kantin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g .maddesi çerçevesinde Pazarlık  Usulüile ihale edilecektir.

 

1) İDARENİN

a) Adresi                                               : Demirköprü Mahalle 6178/2 sokak no: 3

  Karşıyaka/İZMİR

b) Telefon ve Faks No                       : 0232  4443543/    Fax:0232 3622354

c) Elektronik posta adresi(varsa) :     karsiyakaadsm@ism.gov.tr

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                                           : 1 ADET KANTİN KİRALAMA İŞİ               

b) Yapılacağı yer                                                 : Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

c) İşin başlama tarihi                          : Sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra başlayıp,

d) İşin süresi                                        : 1 ( yıl)

e) Aylık muammenbedeli                 Yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer                                               Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

 

 

b) Tarihi ve saati                                 : 30/06/2014 Pazartesi Saat: 10:00

 

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER     

 

A)Kanuni İkametgâh Belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış aslı)

B)T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

C)Tebligat adresi                                    

D) İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı

E) Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

a)Gerçek Kişi Olması halinde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi

b)Tüzel Kişi Olması Halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri,veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten en son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının bir sicil gazetesinde bulunmaması durumunda ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile birlikte tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c)Vekaleten ihaleye katılma halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

 F) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı

G) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı

H) ihale tarihi itibari ile Bağlı bulunduğu sanayi/meslek /esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı

  I) Dosyanın satın alındığına dair makbuz: (Döküman bedeli bu ihale için 50,00 TL( İhale doküman bedeli ihale saatinden önce kurumumuzun  veznesine yatırılacaktır.) teklif dosyasında konulacaktır.

İ) Geçici Teminat, ihale saatinden önce; 2886 sayılı kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu yada Nakit teminatlar kurumumuzun Ziraat Bankası Şemikler Şb.Şubesi TR48000100090408498357 5002  İBAN Nolu Hesabına yatırılacaktır.) teklif dosyasına konulacaktır.

                                                                                      

5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR  :

 

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

c)İhaleye bizzat kendileri veya Kanuni vekilleri katılacaklardır.

d) Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ticaret odası, Esnaf Odalarından geçmiş yıllara ait alınmış Kıraathane, Çay ocağı,kantin,pastane,büfe,lokanta işlettiğine dair belge veya oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olmak.

h) İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

İŞ BU İHALE İLANI  : 24/06/2014  saat 10:00’den Hastanemizin  http://www.karsiyakaadsm.gov.tr web sayfasında ilan edilecek ve Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı  ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, 4.Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak kantin için  30/06/2014 Pazartesi  günü saat: 10:00 Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz Personel Yemekhanesinde hazır bulunacaklardır.

 

                                                                               İLAN OLUNUR 

 

Kiralanan Yer ve Amacı

 

Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Kantin İşletmesi)

 

Kiralanan Yüzölçümü/süresi

 

1.403

 

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli

 

6.000,00.-TL (AltıbinTL)

 

Geçici Teminat Bedeli ( %3)

 

180.00.-TL (YüzseksenTL)

 

İhale Şekli

 

2886 DİK.51/g

 

İhale Tarih ve Saati

 

30/06/2014 Pazartesi  10:00